حفظ حریم خصوصی مشتریان فروشگاه رایانه و لپ تاپ من! از اساسی ترین قوانین این فروشگاه آنلاین میباشد.
لذا فروشگاه من! تضمین مینماید که اطلاعات هویتی و ارتباطی مشتریان خود را به هیچ عنوان برای هیچ گونه فعالیت و مقاصدی و همچنین برای هیچ فرد و ارگانی اعم از دولتی و خصوصی ارایه ندهد مگر درخواست شده توسط مجاری قضایی و دادگاه شرع جمهوری اسلامی ایران.

با عضویت و ثبت نام شما میتوانید از تمامی امکانات من! استفاده کیند
عضویت